Threadworx Overdyed Vineyard Silk V1885

Threadworx Overdyed Vineyard Silk V1885

  • $6.50
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.

Only 4 left!

Threadworx Overdyed Vineyard Silk, 100% Pure Chinese Silk, Twisted Hazelnut V1885 - 20 yards